Sigma Power

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστοτόπου www.sigma-power.gr

Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 18.06.2021

Η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» ( εφεξής «Εταιρία») σας καλωσορίζει και σας ενημερώνει για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστοτόπου της www.sigma-power.gr. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Sigma Power.

Η χρήση του ιστοτόπου www.sigma-power.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του ιστοτόπου. Συνεπώς, ο χρήστης/ επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις πριν την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

H Εταιρία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, ο δε χρήστης/ επισκέπτης οφείλει να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές κι εφόσον εξακολουθεί τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απέχει από τη χρήση/ επίσκεψη του ιστοτόπου.

Υποχρεώσεις χρήστη/ επισκέπτη

Ο χρήστης/ επισκέπτης του ιστοτόπου οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο των διατάξεων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια της χρήσης/ επίσκεψης του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και υπηρεσίες, που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.  Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στον ιστότοπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/ επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης του ιστοτόπου

Πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο παρέχεται μόνο για τον σκοπό της σωστής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση τμήματος ή του συνόλου του ιστοτόπου. Κανένα τμήμα αυτού του ιστοτόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης κανένα μέρος του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, ή καταχωρήσεων, που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε αλλού πέραν του παρόντος ιστοτόπου, εκτός εάν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από την Εταιρία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες δεν θα παρεμβαίνουν, ή δεν θα προσπαθήσουν να παρέμβουν σε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών του ιστοτόπου της. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/ επισκέπτη εξ αφορμής της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. 

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα ή/και ελλείψεις, ότι τυχόν τέτοια θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον παρόντα ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενό του. 

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η Εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, οι αντιπρόσωποί της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική, μελλοντική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του.

Αποκλεισμός συμβουλών

Το περιεχόμενο που παρέχεται στους χρήστες/ επισκέπτες μέσω του ιστοτόπου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/ επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

“Σύνδεσμοι” (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε προωθεί ή υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση αυτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ενημέρωση και, εφόσον επιλεγούν από εσάς, θα σας οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση/ επίσκεψη των άλλων αυτών ιστοτόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων ιστοτόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη η ενημέρωσή σας για τους όρους χρήσης αυτών των ιστοτόπων προτού πλοηγηθείτε σε αυτούς. Η παραπομπή σε άλλους ιστοτόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.