Sigma Power

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 13.05.2021

Η εταιρία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε» η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών 71, 101 73, Αθήνα, καθώς και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες (εφεξής η «Εταιρία» από κοινού με τις συνδεδεμένες/θυγατρικές με αυτήν εταιρίες θα καλούνται «ΟΜΙΛΟΣ») αποδίδει μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (στο εξής «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») αποσκοπεί στην ενημέρωση των Υποκειμένων των Δεδομένων, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία επεξεργάζεται και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστοτόπου της, όπως απαιτείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρία ενδέχεται να συλλέξει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, βασιζόμενη στη συγκατάθεσή σας. Πιο συγκεκριμένα, όταν επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας με σκοπό την εξυπηρέτησή σας σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών ή προσφορών για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρίας, σας ζητείται να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο, email κλπ. 

Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από την Εταιρία και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της. 

Ασφάλεια και Ποιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας. 

Χρόνος Διατήρησης

Tα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. 

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας/Ομίλου σύμφωνα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε.  Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και σε νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε, εγκατεστημένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία. 

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους (links) προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών ή να παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεν ισχύει για τους ιστοτόπους αυτούς. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

  • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς τους ιστοτόπους
  • το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων
  • τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους.

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο, κινητή εφαρμογή ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Χρήση διευθύνσεων IP

Μία διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε συνδεδεμένοι online.

Η Εταιρία μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του ιστοτόπου της. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης αυτού ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τον ιστότοπο και τους άλλους χρήστες. Επίσης, οι διευθύνσεις IP μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για ανάλυση της απόδοσης του ιστοτόπου και τη βελτιστοποίησή του προσφέροντας μία πιο εύχρηστη και λειτουργική εμπειρία σε εσάς.

Δικαιώματα 

Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων μέσων. 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Λ. Αθηνών αρ. 71, 101 73, Αθήνα, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@saracakis.gr δωρεάν, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης για το μέλλον της παρούσας συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, με τα ίδια ως άνω μέσα επικοινωνίας.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τροποποίηση 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής ή τροποποίησης της παρούσας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.